تازه های آزمایشگاه

    آزمایش ایجاد ایمنی بعداز تزریق واکسن کرونا راه اندازی گردید.

    تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٣/٠١

    دسته بندی :

    آزمایش ایجاد ایمنی بعداز تزریق واکسن کرونا راه اندازی گردید.