اخبار

بخش انعقادی

بخش انعقادی

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/٠٩

منبع انتشار :

در بخش انعقادی اغلب تست ها از نظر میزان و بررسی عملکرد فاکتورهای انعقادی مرتبط با بیماری های خون ریزی دهنده و ترومبوفیلی با استفاده از پیشرفته ترین دستگاه هموستاز از کمپانی معتبر سیسمکس  مدل CS-2400 ساخت ژاپن , روش الایزا با بهره گیری از بهترین و معتبرترین کیت های تشخیصی (Hyphen, Stago) قابل انجام میباشد.

 

 

*انجام کلیه ی تست های روتین-ضد انعقادها-ترومبوفیلیا-اگریگیشن پلاکت و فاکتورها شامل*

**ترومبوفیلیا:Anti thrombin-Pro C&S-Factor V-L/DRVV Screen&Confirm

**ضدانعقادها:Heparin-Anti-Xa-Anti lla-UFH-LMWH-HIT

**روتین:PT-PTT-Lupud-Fibrinogen

**اگریگیشن پلاکت:ADP-Epinephrin-Arachidimic acid-Ristocetin-collagen-vWF:Ag/VWF:CBA

**فاکتورها:FII-FV-FVII-FVIII-FIX-FX-FXI-FXIII