ویژه پرشکان

  • راه اندازی تست آنسفالیت اتو آنتی بادی
  • راه اندازی تست تخصصی PNS -پارانئوپلاستیک
  • بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز
  • انجام تست کوانتی فرون در آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز