ویژه پرشکان

  • بخش فلوسایتومتری آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز
  • انجام تست کوانتی فرون در آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز