اخبار

بخش میکروب شناسی

بخش میکروب شناسی

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/٠٤/٢٢

منبع انتشار : Clinical

تععین سرع و دقیق میکروارگانیزم های مولد عفونت در بدن انسان مهمترین گام در درمان بیماری های عفونی است.زیرا در تشخیص سریع و درمان بموقع ونیز در کاهش مرگ و میر ناشی از انتشار عفونت بسیار پراهمیت است.این مرکز با استفاده از سیستم فوق پیشرفتهvitek 2 Compact درگام اول میکروارگانیزم را شناسایی  کرده و در قدم بعدی پس از انجام تستهای حساسیت میکروبی بصورت کمی و دقیق به روش MIC آنتی بیوتیک مناسب را طبق آخرین تغییرات CLSI در مدت زمان کمتراز24ساعت به پزشک معالج  محترم توصیه مینماید.

قابل انجام بر روی کلیه نمونه های مایعات و ترشحات بدن-ادرار-پلور-CSF-مدفوع و خون