اخبار

جمع آوری ادرار 24ساعته

جمع آوری ادرار 24ساعته

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٥/٢٧

منبع انتشار :

  1. ادرار باید حتما در ظرف مخصوص که از طرف آزمایشگاه در اختیار بیمار گذاشته میشود، جمع آوری گردد.
  2. در اکثر ظروف بنا به نوع آزمایش ماده نگهدارنده محلول (اسید یاسود) یا پودر ریخته شده،از تماس آنها باپوست اجتناب کنید، لطفا آن را خالی نکنید و نشوئید و دور از دسترس اطفال قرار دهید.
  3. طرز جمع آوری ادرار : بیمار بعداز بیدارشدن از خواب شبانگاهی در ساعت معینی ادرار کرده و آن را دور می ریزد ( ساعت را بخاطر بسپارید ) از این زمان به بعد تا ۲۴ ساعت تمام

دفعات بعدی ادرار بطور کامل درون ظرف مخصوص آزمایشگاه ریخته شود و درست تا سر ساعتی که روز قبل ادرار دور ریخته شده باید جمع آوری ادرار انجام گیرد. مثال : سر ساعت ۷ صبح مثانه را خالی کرده، ادرار را دور می ریزیم. از این ساعت به بعد تمام دفعات ادرار تا ۲۴ ساعت بطور کامل جمع آوری می شود و ادرار ساعت ۷ صبح فردا نیز در ظرف مخصوص آزمایشگاه ریخته می شود. طی مدت جمع آوری ادرار مایعات به میزان معمول میل گردد.

  1. ادرار هرچه زودتر باید به آزمایشگاه تحویل گردد و در صورت تاخیر بهتر است در جای خنک نگهداری شود .

توجه : از آنجائیکه حجم ادرار ۲۴ ساعته یک فاکتور اصلی در محاسبه ماده آزمایش است، بنابراین باید جمع آوری کامل باشد. در صورتیکه نمیتوانید ادرار خود رامستقیم درون ظرف تخلیه کنید، ابتدا در یک ظرف دهان گشاد و تمیز ادرار نموده و بلافاصله آن را به ظرف مخصوص آزمایشگاه منتقل نمایید. در ضمن برای اطفالی که هنوز کنترل ادرار ندارند باید از کیسه های مخصوص برای جمع آوری ادرار استفاده نمود. پس ازاتمام جمع آوری ادرارواطمینان ازبسته شدن صحیح و کامل درب ظرف آن را به آزمایشگاه تحویل نمایید .

  1. در صورتیکه مقدار ادرار بیش از حجم ظرف داده شده باشد، باید ادرار اضافی را در ظرف دیگری جمع آوری و در هنگام مراجعه به آزمایشگاه توضیح و تحویل داده شود.
  2. لطفا هنگام تحویل ادرار قبض آزمایش را همراه داشته باشید .