اخبار

بخش روماتولوژی-IF

بخش روماتولوژی-IF

تاریخ انتشار : ١٣٩٧/١٠/١٠

منبع انتشار :

یکی از تست های غربالگری اصلی آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای روماتیسمی در چهار دهه گذشته آزمایش ANA بوده است. انجام این تست به روش ایمنوفلورسانس غیر مستقیم و الگوی گزارش شده در تست FANA میتواند پزشک را در انتخاب سایر تست های تکمیلی و درخواست انجام تست های بررسی سایر اتوآنتی بادی ها راهنمایی کند.

این مرکز مجهز به میکروسکوپ فلورسنت میباشد که با استفاده از رنگ آمیزی اختصاصی و بهترین کیت های تشخیصی ساخت شرکت EUROIMMUNE کشور آلمان کلیه الگوهای اتوایمیون قابل تشخیص می باشد.

علاوه بر این این مرکز مجهز به دستگاه Alegrie (محصول کمپانی Orgentec آلمان) که یک دستگاه الایزای تمام اتوماتیک با قابلیت انجام تست های تائیدی و اندازه گیری کمی اتوآنتی بادی ها با استفاده از تکنولوژی SMC میباشد.