بخش های آزمایشگاه

آنالیز مایعات مختلف بدن

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٨/١٤

نوع بخش :

آنالیز مایعات مختلف بدن

در این مجموعه آنالیز مایعات مختلف بدن به همراه تستهای درخواستی از سوی پزشک محترم انجام میپذیرد:

Synovial Fluid Analaysis

Cerbrospinal(CSF) Fluid Analysis

Peritoneal Fluid Analysis

Pleural Fluid Analysis

(Bronchoalveolar Lavage (BAL