بخش های آزمایشگاه

بخش TDM-تعیین سطح داروها

تاریخ انتشار : ١٤٠٠/٠٧/٠٨

نوع بخش :

بخش TDM-تعیین سطح داروها

بخش تعیین سطح داروهای آزمایشگاه دکتر مطوریان فعال میباشد:

داروهای پیوندی

داروهای ضد صرع

داروهای ضدالتهاب