انجام تست کوانتی فرون در آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز

انجام تست کوانتی فرون در آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز

تاریخ انتشار : ١٣٩٩/٠٢/١٨

دسته بندی :

انجام تست کوانتی فرون در آزمایشگاه دکتر مطوریان اهواز

تست کوانتی فرون (QuntiFERON-TB Gold) ویا QFG ، به منظور آزمایش خون برای کمک به تشخیص سل(TB) و انواع نهفته آن (LTB) تهیه شده. آزمایش براساس تولید  INF توسط لنفوسیتهای حساس شده به آنتی ژنهای مایکوباکتریوم  یاپپتید های مشابه) (TB7, CFP-6, ESAT-6 آن در خون، پایه ریزی شده که بعداز ۱۶ تا ۲۴ ساعت انکوباسیون قابل اندازه گیری می شود. این واکنش، درمورد بعضی مایکوباکتریومهای غیر توبرکولوزی نیزاتفاق میفتد. در افرادبا اختلالات سیستم ایمنی ضعیف و یا در کسانی که با BCG واکسینه شده اند، جواب نمیدهد. گرچه میتوان بایک نتیجه مثبت این آزمایش به تشخیص توبرکولوزیس رسید، ولی به انجام سایر ارزیابیهای پزشکی نیز اشاره شده. تست کوانتی فرون بانام مترادف IGRA ، جایگزین خوبی برای تست جلدی توبرکولین میباشد.