آزمایشات

نام روش اندازه گیری
منيزم يونيزه خون -
نوع نمونه
Serum/Plasma(H) 
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
12-25
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
7d