آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
24h-U-Microalb.(R)
نوع نمونه
RU/24hU
حجم نمونه
1
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
30d