آزمایشات

نام روش اندازه گیری
SEROLOGY
نام های مشابه
پانل ريكتيو Ab جهت پيوند
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.5
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد