آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Turbidometry
نام های مشابه
پروتئين توتال + (A/G)
نوع نمونه
Serum/Plasma(Heparin,EDTA)
حجم نمونه
0.2
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8'
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M