آزمایشات

نام روش اندازه گیری
CLOTTING
نام های مشابه
پي تي + INR
نوع نمونه
Plasma(SC)
حجم نمونه
Whole Blood(1.8+0.2 SC)
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
1:9 SC
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h