آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نوع نمونه
Cervical
حجم نمونه
1 لام
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
15-25
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
RT
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
RT
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
توسط پزشک
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
2m