آزمایشات

نام روش اندازه گیری
HPLC
نام های مشابه
Methotrexate
نوع نمونه
Pasma(EDTA) ترجیحا/Serum
حجم نمونه
0.4
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
20-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1M