آزمایشات

نام های مشابه
فنيل آلانين - تيروزين – HPLC
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.5
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
20-
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجيره سرد
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
زنجيره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
1m