آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Agglutination
نوع نمونه
Serum
حجم نمونه
0.2
کمترین حجم نمونه
زنجيره سرد
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8 '
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )

آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
24h