آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Culture
نوع نمونه
dis
حجم نمونه
1 drop