آزمایشات

نام روش اندازه گیری
BANZIDIN
نام های مشابه
OB-خون مخفي در مدفوع
نوع نمونه
 Stool
حجم نمونه
2gr
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
R.T
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
R.T
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
R.T
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
3h