آزمایشات

نام های مشابه
كشت مايكوپلاسما
نوع نمونه
CSF/Sp/dis
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
2-8 '
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
پایداری در دمای فریزر * ( 20- و پایین تر )
زنجیره سرد