آزمایشات

نام روش اندازه گیری
Staining+Microscopy
نام های مشابه
مالاريا، بورليا، ترپيانوزوم و ...
نوع نمونه
Whole Blood(EDTA)
حجم نمونه
1 drop
پایداری در دمای اتاق * ( 18-25 درجه سانتیگراد )
'2-8
پایداری در دمای یخچال * ( 2-8 درجه سانتیگراد )
زنجیره سرد
آمادگی لازم قبل از نمونه گیری
ND
مدت زمان نگهداری نمونه پس از انجام آزمایش
72h